Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


paperwork:regulamin

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę „Hackerspace Bydgoszcz”. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Bydgoszcz
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bydgoszcz
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu, oraz przepisów Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach
 5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków
 6. Cele Stowarzyszenia to:
  1. Prowadzenie i rozwijanie pracowni
  2. Wspieranie rozwoju nauki i edukacji
  3. Wspieranie działań promujących technologię, edukację i sztukę
  4. Działanie na rzecz promowania i wspierania projektów członków Stowarzyszenia
  5. Wspieranie działań kulturalnych, artystycznych i naukowo-badawczych
  6. Działanie na rzecz integracji środowiska akademickiego, naukowego, artystycznego i przemysłowego
  7. Działanie na rzecz rozwijania bydgoskiej i ogólnopolskiej społeczności technologicznej
  8. Działanie na rzecz tworzenia i utrzymywania infrastruktury stymulującej rozwój projektów, organizującej i użyczającej potrzebnych narzędzi
 7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez
  1. Budowanie przestrzeni twórczych
  2. Organizowanie i prowadzenie spotkań, wykładów, szkoleń, kursów i prelekcji
  3. Uczestniczenie w imprezach, wydarzeniach i przedsięwzięciach promujących naukę
  4. Współpracę z władzami samorządowymi oraz placówkami i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia
  5. Współpracę oraz rozwijanie i utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi podmiotami o podobnych lub zbliżonych celach działania
 8. Stowarzyszenie posiada członków
  1. Zwyczajnych
  2. Wspierających
 9. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem i spełni następujące warunki
  1. Złoży deklarację członkowską na piśmie
  2. Przedstawi pozytywną opinię co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia
  3. Przedstawi pozytywną opinię co najmniej jednego członka Zarządu Stowarzyszenia
 10. Osoba fizyczna staje się członkiem zwyczajnym stowarzyszenia po zaakceptowaniu pisemnej deklaracji członkowskiej uchwałą Zarządu Stowarzyszenia
 11. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna po złożeniu i zaakceptowaniu pisemnej deklaracji członkowskiej uchwałą Zarządu Stowarzyszenia
 12. Członek wspierający Stowarzyszenia będący osobą fizyczną może zadeklarować pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, w formie i wielkości uzgodnionej z Zarządem Stowarzyszenia, potwierdzonej umową.
 13. Członkowie zwyczajni mają prawo do
  1. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia
  2. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
  3. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia
  4. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia
 14. Członkowie zwyczajni mają obowiązek
  1. Aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów
  2. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
  3. Regularnego opłacania składek
 15. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak dobrowonie brać udział z głosem doradczym w statutowych władach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni
 16. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia
 17. Utrata członkostwa następuje na skutek
  1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu
  2. Wykluczenia przez Zarząd z powodu
   1. Łamania statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia
   2. Unikania lub notorycznego braku udziału w pracach Stowarzyszenia
   3. Braku wpłat składek członkowskich za okres trzech miesięcy
   4. Łamania zasad współżycia społecznego na szkodę Stowarzyszenia
  3. Utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu
  4. Śmierci członka
 18. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie powinno zostać przekazane Zarządowi w formie pisemnej w terminie 14 dni od chwili poinformowania zainteresowanego o treści uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna i wchodzi w życie w trybie natychmiastowym
 19. Władzami Stowarzyszenia są
  1. Walne Zebranie Członków
  2. Zarząd
 20. Kadencja Zarządu trwa dwa lata
 21. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, stanowiących kworum, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej
 22. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział
  1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
  2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście
 23. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne
 24. Dla zwołania Walnego Zebrania Członków podaje się dwa terminy. Jeśli w pierwszym terminie nie zbierze się kworum Walne Zebranie Członków odbywa się w drugim terminie
 25. Aby Walne Zebranie Członków mogło się rozpocząć w pierwszym terminie wymagane jest kworum, czyli obecność co najmniej połowy ogólnej liczny zwyczajnych członków Stowarzyszenia. W drugim terminie kworum nie jest wymagane.
 26. Oba terminy Walnego Zebrania Członków nie mogą być odległe bardziej niż 14 dni kalendarzowych
 27. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane co najmniej raz na rok, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego przez Zarząd Stowarzyszenia w siedzibie Stowarzyszenia. Termin Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej 14 dni przez pierwszym terminem zebrania
 28. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie w siedzibie stowarzyszenia. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczny członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków nadzwyczajnego powinien być określony na nie późniejszy niż 30 dni kalendarzowych od daty wpływu wniosku do Zarządu. Wniosek powinien zawierać propozycję terminów oraz porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 29. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w trybie głosowania jawnego lub, na żądanie dowolnego uczestnika, tajnego.
 30. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą
  1. Określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia
  2. Uchwalenie zmian statutu
  3. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia
  4. Ustalanie wysokości składek członkowskich
  5. Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań władz Stowarzyszenia
  6. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub Zarządu
  7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
  8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
  9. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady
 31. Uchwały o wyborze i odwoływaniu władz stowarzyszenia wymagają bezwzględnej większości głosów
 32. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie wobec organów administracji i sądów
 33. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa, skarbnika i sekretarza
 34. Poszczególne funkcje Zarząd rozdziela wśród swoich członków w drodze jednomyślnej decyzji. W przypadku braku jednomyślności hierarchia jest wyznaczana odpowiednio na podstawie liczby głosów uzyskanych w wyborach do zarządu, według następującego porządku: prezes, skarbnik, sekretarz, pozostali członkowie. Ewentualną niejednoznaczność wynikającą z równej liczby głosów rozstrzyga się wówczas w drodze losowania
 35. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub dwóch członków zarządu działających łącznie
 36. Do kompetencji Zarządu należą
  1. Realizacja Celów Stowarzyszenia
  2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków
  3. Sporządzanie planów pracy i budżetu
  4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
  5. Podejmowanie uchwał o zarządzaniu majątkiem Stowarzyszenia
  6. Reprezentowanie Stowarzyszenia wobec organów administracji i sądów
  7. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków
  8. Przyjmowanie i skreślanie członków
  9. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków
  10. Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
 37. W razie gdy skład Zarządu Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji spośród członków zwyczajnych stowarzyszenia, której dokonują pozostali członkowie Zarządu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu
 38. Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą z
  1. Składek członkowskich
  2. Dotacji
  3. Darowizn
  4. Zbiórek publicznych
  5. Spadków, zapisów
  6. Dochodów z majątku stowarzyszenia
 39. Organem kompetentnym w zakresie zarządzania majątkiem Stowarzyszenia jest Zarząd
 40. Zarząd zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu utrzymania zapasu środków na kontach Stowarzyszenia wystarczającego na pokrycie stałych zobowiązań Stowarzyszenia przez okres co najmniej trzech miesięcy
 41. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych
  1. Upoważnionych jest dowolnych dwóch członków Zarządu działających łącznie
  2. Upoważniony jest każdy członek zarządu działający samodzielnie, jeżeli wysokość podejmowanego zobowiązania nie przekracza 1024 PLN
  3. Dla ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Stowarzyszenia w sprawach niemajątkowych wymagany jest podpis Prezesa lub jednego z dwóch pozostałych członków Zarządu.
 42. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów (2/3), przy obecności co najmniej połowy łącznej liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, stanowiących kworum
 43. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia
 44. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawo o Stowarzyszeniach
paperwork/regulamin.txt · ostatnio zmienione: 2018/09/11 12:03 przez dlnx